Skład rady rodziców:

przewodniczący - p. Alicja Rogaska

z - ca przewodniczącego - p. Katarzyna Pieniążek-Dąbrowska

sekretarz - p. Katarzyna Boguska

Członkowie:

p. Katarzyna Barańska

p. Barbara Iwanowska

p. Anna Bączek

p. Agnieszka Traczyńska

p. Anna Boguska

p. Justyna Gołaszewska

p. Anna Laskowska

p. Agnieszka Sawko

Komisja Rewizyjna:

p. Małgorzata Piankowska 

p. Aneta Choińska

p. Katarzyna Modzelewska 

W skład prezydium wchodzą ponadto:

Dyrektor szkoły - p. Bożena Dziekońska

W celu wypełniania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin Rady Rodziców. Określa on także zasady działania rady.

Dla rodziców i wszystkich tych, którzy zechcą wesprzeć fundusz Rady Rodziców podajemy nr konta Rady Rodziców:

SBR Bank o/Łomża 45 8769 0002 0550 6259 2000 0010

W tytule wpłaty proszę podać Imię i Nazwisko dziecka oraz klasę.