Szkoła Podstawowa nr 9 w Łomży

 

 

Zarządzenie Nr 2/2017

 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży

 z dnia 23 marca 2017r.

    sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do oddziału przedszkolnego

 i Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży

 

 Na podstawie art. 157 i 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2017/59) zarządzam,        co następuje:

 § 1

 

Powołuję do pracy Komisję w następującym składzie:

 

1. Bogusława Rzepska           -        Przewodnicząca Komisji

 

2. Alicja Nitkiewicz                -        Członek Komisji

 

3. Barbara Marchewka           -        Członek Komisji

 

4. Agnieszka Izabela Targ      -        Członek Komisji

 

        5. Małgorzata Glińska            -        Członek Komisji

 

 

§ 2

 

 1. Postępowanie rekrutacyjne doSzkoły Podstawowej nr 9w Łomży przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:
  1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifi-kowanych,
  2. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych,
  3. sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości, poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń szkoły, w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu danego kandydata do Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży.
 4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.
 5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
 6. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określony w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 7. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętychi nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica z w/w wnioskiem.
 8. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

§ 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Szkoły Podstawowej nr 9 w Łomży.

 

                                    

DYREKTOR SP 9 w Łomży

                                               mgr Bożena Dziekońska