Temat bloku: Precz z nudą 

Temat dnia: Wesołe nudzenie się

Zapis w dzienniku: Wielozdaniowe wypowiedzi na temat nudy. Posługiwanie się słownikiem języka polskiego w celu wyszukania znaczenia słów: nuda, nudziarz, nudzić się, zanudzać. Poznanie i interpretowanie zwrotów  o nudzie. Słuchanie wzorowego czytania przez nauczyciela wiersza pt. Życzenia w Dniu Nudów. Określanie nastroju wiersza .Redagowanie ogłoszenia. Wspólne poszukiwanie sposobów na nudę. Rytm œ jako charakterystyczna cecha wyliczanek. Trójdźwięk: do, mi, sol.  Wykonanie gry według instrukcji.  œśpiewanie i granie na fletach utworów: œśnieżna wyliczanka, etiuda nr 1 i 2. Tańce Break Mixer i Sally gardens.

Cele ogólne:  

-         doskonalenie umiejętnoœci wypowiadania się na podany temat,

-         wdrażanie do samodzielnego i poprawnego korzystania z słownika,

-         doskonalenie umiejętności gry na flecie, œśpiewu i tańca,

-         wzmacnianie poczucia satysfakcji z współpracy i rywalizacji.

Cele szczegółowe:

Uczeń:

-         wypowiada się kilkoma zdaniami o nudzie, o tym kiedy dzieci się nudzą, jakie są sposoby na nudę,

-         rozwiązuje rebusy,

-         potrafi odszukać w słowniku wskazane słowa,

-         potrafi interpretować zwroty np. zieje nudą,

-         rozpoznaje trójdźwięk: do œ miœ sol,

-         potrafi zagrać na flecie,

-         zna wyliczankę  i rytm jako jej najważniejszą cechę,

-         tańczy œBreak Mixerœ i œSally Garrdensœ,

-         rozumie i stosuje zasady pracy w grupie,

-    słucha wypowiedzi kolegów i nauczyciela,

-         potrafi wskazać wyrazy podobne i przeciwstawne.

Metody: podające ( objaśnienia, pogadanka )

             problemowe aktywizujące  ( gry dydaktyczne,  dyskusja dydaktyczna )

             eksponujące ( pokaz połączony z przeżyciem )

             praktyczne ( pokaz, praktyczne działanie )

Formy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

œŚrodki dydaktyczne:

              karty pracy, karty oceny pracy grupy, kostki od gry,                        

                 rebusy, flety, podręczniki, nagranie piosenek œNudaœ i œœśnieżna

                 wyliczankaœ, nagrania podkładów muzycznych do etiud na flet 1 i 2,

                 oraz tańców integracyjnych,

Prowadziła: Agnieszka Targ

 

Literatura:

1.       A. Konieczna , E. Grodzka œ Jurczyk œ Kształcenie zintegrowane w klasie trzeciej Przewodnik metodyczny część 2 - WSiP  Warszawa

2.     Wybór B. Chmielewska, Z . Napiórkowska  Aktywne Metody Nauczania

WOM w Łomży

3.     P. Kaja œ Muzyczne zabawy

 

Przebieg zajęć

1.       Organizacja pracy

-         ustalenie grup, wybór nazwy,

-         omówienie zasad pracy w grupie i zawieszenie ich na tablicy,

-         zapoznanie ze sposobem oceniania i punktowania pracy w grupie,

2.     Rozwiązywanie rebusów. Dzieci siedzą w grupach na dywanie.

-         Każda grupa losuje kartę z rebusem , wspólnie rozwiązują i podają odpowiedźœ. Zawieszają  swoją kartę pracy na tablicy.

Nuda                        Nudziarz                Nudzić się                 Zanudzać

-         Odczytanie rodziny  wyrazów.

-         Chcę wiedzieć co oznaczają te wyrazy, gdzie znajdę ich znaczenie?

-         Szukamy wyjaśnień w słownikach języka polskiego.

nuda -œ niemiły stan, niemiłe uczucie spowodowane  zwykle bezczynnością, brakiem interesującego zajęcia .

nudziarz -œ człowiek nudny, zanudzający otoczenie, okropny nudziarz.

nudzić się -œ odczuwać nudę, znudzenie np. nie czuje zainteresowania

zanudzać -œ stale natarczywie nagabywać , prosić, upominać się.

             -         Odczytanie i zawieszanie znaczeń na tablicy.

3. Wysłuchanie piosenki Nuda. Dzieci siedzą w kręgu.

        Nuda, ruda jak wiewiórka,                      Nuda, ruda jak wiewiórka,

        nuda chuda tak jak œśledzie.                     nuda, chuda jak szkielecik.

        Nuda przyszła na podwórko:                   Nuda przyszła na podwórko,

        Będę tutaj z wami siedzieć.                    i zaraża sobą dzieci.

                                      Odejdźœ, nudo, na odludzie!

                                      My nie chcemy widzieć cię.

                                      Nudno nużać się w tej nudzie

                                      Powiedz, gdzie ukryłaœ się ?

                                      Gdzie? Gdzie? Gdzie ? 

-         Kiedy dzieci się nudzą?

-         Gdzie można się nudzić?

-         Czy można  się nudzić w grupie?

-         Czy nuda jest potrzebna?

-         Jak nuda na nas działa?

4.     Głośne czytanie tekstu wiersza pt. Życzenia w  dniu nudów. Dzieci siedzą w ławkach.

-         wyszukiwanie fragmentów wiersza: Jakie życzenia  składa autor?

-         określanie nastroju wiersza; wesoły, humorystyczny, ciekawy, itp.

5.     Podanie tematu.

-         Czy na podstawie naszej rozmowy możecie powiedzieć jaki jest temat dzisiejszych zajęć?

         Wniosek: Dzisiaj będziemy obchodzili w klasie œ Dzień Nudy.

-         zawieszenie napisu na tablicy

-         Jaką wiedzę musimy posiąść na dzisiejszych zajęciach?

         Wniosek: Musimy Nudę poznać i przezwyciężyć.  Chcemy poznać sposób na pokonanie Nudy.  

6.     Pisanie ogłoszeń.

-         Omówienie zasad redagowania ogłoszeń.

-         Każda grupa redaguje ogłoszenie.

-         Głośne odczytywanie prac grup w kolejnoœci wykonania.

-         Omówienie i przyznanie punktów.

7.     Omówienie ilustracji zawieszonej na tablicy. Dzieci siedzą w kręgu.

-         Wybór zwrotów pasujących do ilustracji.

Zieje nudą.                          

Nudy na pudy.

Pęka ze œmiechu.

Ogarnęła go nuda.

œmiechu warte.

Umierać z nudów.

-         Wyjaśnienie znaczenia zwrotów i przyznanie punktów.

-         Zawieszenie kart na tablicy obok ilustracji.

7.     Losowanie zadań dla poszczególnych grup œ Rozpoznaj co robimy? Jedna z grup przedstawia pozostałe siedzą w ławkach.

-         Spacerujemy.

Kiedy spacerujemy? Z kim spacerujemy? Gdzie chodzimy na spacery?

-         Gramy w piłkę.

Kiedy gramy w piłkę? Z kim gramy ? Jakie są wasze ulubione gry?

-         Czytamy książkę.

Jakie czytacie  książki?  Dlaczego prowadzimy zeszyty lektur?

Wystawka zeszytów.

-         Gramy na instrumentach.

Na jakich instrumentach gracie?

         Za przedstawienie i prawidłowe odgadnięcie,  grupy dostają punkt.

8. Słuchanie i opracowanie piosenki pt. œśnieżna wyliczanka:

-         rozmowa na temat tekstu piosenki,

-         określenie wartoœci nut występujących w zapisie piosenki,

-         określenie nazw literowych dźwięków,

-         zagranie przez nauczyciela trójdźwięku,

-         wskazanie trójdźwięku: do, mi sol.

-         zagranie na fletach, przez dzieci trójdźwięku do, mi, sol œ każda grupa po kolei.

          Przyznanie punktów grupom (również za przygotowanie do lekcji czyli przyniesienie fletu).

9.     Rozmowa na temat wyliczanek.

-         Wysłuchanie wyliczanek przygotowanych przez grupy.

-         Kiedy mówimy wyliczanki?

-         Co jest najważniejsze w każdej wyliczance?

           Wniosek: Najważniejszy jest: rytm.

       Przyznanie punktów za rytmiczną recytację wyliczanek.

10.    Wyliczenie kolejnoœci prezentacji umiejętnoœci grup. Kolejnoœć ustala dziecko z grupy, która miała  najlepszą wyliczankę.

a.      Zagrajcie na fletach etiudkę I.

b.     Zatańczcie Break Mixer

c.      Zagrajcie etiudkę II.

d.      Zatańczcie Sally Gardens

         Prezentacje grup, będą pomiędzy następnymi zadaniami.

11.  Zabawa z kostką do gry. 

    Każda grupa dostaje kartę do uzupełnienia.  

         Poszczególni uczniowie rzucają kostką i liczbę oczek zapisują w kratce.

         Następnie obliczają  podane działanie i podają kartę dalej. Ostatni

         uczeń oblicza liczbę zdobytych punktów. Przyznanie punktów dla grup.

-         Rozmowa na temat gier.

-         Od czego zależy wygrana ?

-         Jakie są wasze ulubione gry?

12.   Prezentacja grup I i II. Przyznanie punktów za wykonanie.

13.  Każda grupa dostaje to samo zadanie, polegające na dobieraniu par wyrazów podobnych i przeciwnych. Następnie mają je ułożyć na kole tak, by pary wyrazów ułożone były na przemian. Punkty uczniowie dostają za ułożenie par i prawidłowe ułożenie na kole.

14.  Prezentacja grup III i IV. Przyznanie punktów za wykonanie.

15.  Słuchanie recytacji wiersza Bańki mydlane.

-         Jakie są bańki mydlane?

16.  Próba dyskusji.

     Uczniowie siadają na dywanie w kręgu. Dyskusję rozpoczyna nauczyciel

     podając temat dyskusji: Jak można nudzić się na wesoło?                               

Nauczyciel przygotowuje słownictwo i głosy do dyskusji.

Jeden z uczniów pełni rolę: marszałka, inni: uczestników dyskusji. Marszałek udziela głosu poszczególnym uczniom dając głosœ karty z rozpoczętymi zdaniami.

Gdy ogarnia mnie nuda, to .............

Nie nudzę się, gdyż ..........

Uczeń może skorzystać z podpowiedzi lub samodzielnie budować swą wypowiedź. Każdy głos w dyskusji jest jednocześnie podsumowaniem zajęć. Zawieszamy napisy z proponowanymi wesołymi sposobami spędzania wolnego czasu.

SPOSÓB NA NUDĘ

         taniec        śpiew       gra na instrumencie      gry planszowe    spacery    

  czytanie książek                        słuchanie muzyki              nauka

-         Czy wszystkie sposoby odnaleźliœmy?

-         Od czego zależy co będziemy robić popołudniami?

          Wniosek: To, czy potrafimy pokonać nudę zależy od NAS SAMYCH, od  

          naszej  pomysłowoœci.    

          Nie bądź nudziarzem !     Nie zanudzaj innych !      Działaj!  

          Innych sposobów na nudę będziemy poszukiwać na zajęciach we wtorek i w œśrodę. 

17.  Podsumowanie dnia i samoocena.

Omówienie pracy w grupie. Dokonanie œ wspólnie -  samooceny pracy i zapisanie wniosku. Podliczenie punktów.

Nauczyciel wypowiada się na temat pracy grup, na co muszą zwrócić w dalszej pracy. Omawia również indywidualną pracę dzieci.  

18.  Zadanie pracy domowej.

    Ćwiczenie 1, 3.

    Nauczyć się czytać wybrany wiersz.

    Podaj tytuł ulubionego filmu rysunkowego.

                                                                        Opracowała: Agnieszka Targ