ROCZNY PLAN PRACY GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ


 Cele gimnastyki korekcyjnej: 

 - pomoc w kształtowaniu nawyku prawidłowej postawy,
 - korygowanie zaburzeń statyki ciała,
 - wzmacnianie partii mięœni osłabionych, poprzez ćwiczenia mięœni, grup mięśniowych oraz ćwiczeń oddechowych,
 - rozciąganie partii mięśni przykurczonych,
 - wyrównywanie odchyleń postawy,
 - wyrabianie prawidłowego wysklepienia stopy,
 - przeciwdziałanie utrwalaniu i pogłębianiu wady,
 - zapewnienie dzieciom z wadami postawy ruchu w odpowiednich dla nich dawkach,
 - uświadomienie dziecku jego defektu i następstwach wynikających z jego pogłębienia,
 - stosowanie ćwiczeń zwiększających zakres ruchu wszystkich stawów, zwiększenie wydolnoœci układu oddechowego i krążenia,
 - poprawienie sprawnoœci fizycznej i koordynacji ruchowej.

Zadania dydaktyczne:

-  pobudzenie do działania układów ruchu, krążenia i oddechowego,
- osiągnięcie pełnego zakresu ruchu w stawach i w poszczególnych grupach mięœniowych,
- wyrabianie nawyku prawidłowej postawy,
- poznawanie gier i zabaw stosowanych w ćwiczeniach korekcyjnych,
- zaznajomienie rodziców z przyczynami i skutkami występowania wad postawy,
- opracowanie zestawów ćwiczeń ze wskazaniami i przeciwwskazaniami  
 dotyczącymi poszczególnych wad postawy, do stosowania przeze mnie i dla rodziców.

Zadania wychowawcze:


- kształtowanie potrzeby samokontroli,
- świadome uczestnictwo w zajęciach,
- odpowiedzialnoœć za bezpieczeństwo własne i innych,
- samokontrola,
- czynny wypoczynek na świeżym powietrzu,
- aktywne spędzanie czasu wolnego,
- higiena osobista,
- współpraca w grupach i ze współćwiczącym,
- higieniczny tryb życia,
- samoocena własnej postawy ciała.
 

Ogólne założenia gimnastyki korekcyjnej


1. Kształtowanie nawyku prawidłowej postawy ciała.

a) dokładne poznanie dziecka

- stan zdrowia, konsultacje z pielęgniarką,
- odchylenia w postawie,
- próby sprawności.

b) nauka korygowania błędów postawy z uwzględnieniem indywidualizacji

- nauka przyjmowania pozycji wyjściowych, kształtowanie wyczucia prawidłowej postawy w miejscu i ruchu,
-rozluźnianie i zwiększanie ruchomoœci w stawach z równoczesnym wzmacnianiem odcinkowym,
-stopniowe zwiększanie intensywności ćwiczeń,
-nauka prawidłowego pogłębionego oddechu,
-nauka ćwiczeń domowych.

c) kontrola umiejętności przyjmowania prawidłowej postawy oraz stopniowe opanowanie poznawanych ćwiczeń.


2. Utrwalanie nawyku prawidłowej postawy.

a) zwiększanie intensywnoœci ćwiczeń (obciążanie, oporowanie, przyspieszanie tempa) przy bezwzględnym egzekwowaniu prawidłowej postawy
b) wyrabianie wytrzymałości siłowej mięśni posturalnych przez zwiększanie liczby powtórzeń i skracanie przerw między ćwiczeniami
c) stałe egzekwowanie prawidłowej postawy we wszystkich pozycjach w czasie ćwiczeń oraz w różnych sytuacjach, w jakich się dziecko znalazło
d) stosowanie w szerszym zakresie indywidualizacji
e) wskazania do wykonywania ćwiczeń korekcyjnych na okres wakacji i ferii.


Tematyka zajęć 

A. Gry i zabawy ruchowe

1. Zabawy orientacyjno-porządkowe (chód, bieg w różnych kierunkach z omijaniem przyborów, współćwiczących, zatrzymywanie się na sygnał w celu przyjęcia prawidłowej postawy).
2. Zabawy z elementami czworakowania stosowane w celu wzmocnienia mięśni odcinka lędźwiowego kręgosłupa i pasa barkowego.

B. Ćwiczenia gimnastyczne prowadzone metodą naśladowczą i zadaniową ścisłą

1. Ćwiczenia ogólnorozwojowe i specjalne (ćwiczenia wzmacniające mięśnie osłabione, ćwiczenia rozciągające mięśnie przykurczone - dotyczy mięśni karku, obręczy barkowej, biodrowej, kończyn dolnych, stóp, mięśni grzbietu, klatki piersiowej, brzucha, pośladków).
2. Ćwiczenia kształtujące odruch prawidłowej postawy.
3. Ćwiczenia wyprostne.
4. Nauka prawidłowego oddychania torem piersiowym i brzusznym.
5. Ćwiczenia antygrawitacyjne.
6. Ćwiczenia elongacyjne - czynne wydłużanie kręgosłupa w różnych pozycjach.
7. Nauka, doskonalenie i kontrola ćwiczeń domowych.
 

                                           Opracowała: Elwira Proniewska